“Hvordan kan elevenes læringsresultat bli bedre ved at kolleger sitter og hører på og reflekterer rundt mitt problem? De har sine egne problemer” (lærer i en lærergruppe).

I oppstart av arbeidet med Lp-modellen er det mange lærere som synes det er vanskelig å skulle ta opp egne utfordringer i lærergruppa. Gruppene løser ofte dette med å ha refleksjonen rundt felles tema, som for eksempel regelhåndtering eller klasseledelse.

For at lærere skal kunne oppleve at refleksjon og analyse er til nytte må de oppleve at tiltak virker og settes i verk. For at tiltak skal føre frem må læreren:

  • oppleve interesse for sin utfordring i lærergruppa
  • tenke på sine kolleger som kompetente
  • ha mot til å reflektere rundt egne erfaringer
  • sette seg mål som er realistiske
  • sette fokus på egen atferd (husk A, I, K)
  • sette seg realistiske mål
  • ha fokus på de små endringene

Analysemodellen i Lp-modellen, kan også brukes i forhold til de utfordringene lærere har felles. Dette er likevel ikke hovedmålet med LP-modellen. Målet med Lp-modellen er at læreren gjennom fokus på læringsmiljø og pedagogisk analyse skal kunne iverksette tiltak som kan føre til bedre læring hos eleven. Flere forskere viser at følgende punkt er de mest kritiske faktorene knyttet til elevenes faglige og sosiale kompetanse.

Det er ikke slik at alle lærere har de samme utfordringene knyttet til disse faktorene. Det kan derfor heller ikke lages “felles” eller generelle tiltak. Det er læreren selv som vet best hvor skoen trykker. Gjennom deltakelse i lærergruppa skal læreren få hjelp gjennom analyse og refleksjon. Dette for å sette inn tiltak som minske de faktorer som bidrar til trykket.