Motivasjon er et tema som ofte tas opp i lærergruppene. Mange lærere synes det er vanskelig å forholde seg til elever som de opplever som umotiverte og uinteresserte. Lærerne selv mener undervisningen er godt tilpasset og gjennomtenkt, men allikevel klarer de ikke å vekke elevenes interesse. Mange opplever dette som veldig frustrerende, særlig i de tilfellene der de ser at eleven har gode evner og ofte yter langt under sitt nivå.

En analyse av utfordringen kan vise at det er faktorer som lav selvtillit, negativt klassemiljø, dårlig relasjon til lærer, lite samarbeid mellom hjem og skole som er med på å opprettholde utfordringen.  Et klassemiljø som er preget av noen sterke ledere og hvor det ikke gir status å være opptatt av skolearbeid, kan ofte føre til at mange yter mindre en deres forutsetninger skulle tilsi. Elever med lav selvtillit kan også ha en tendens til å vise lav motivasjon for skolearbeid (Manger og Wormness 2005).

Godt, analytisk arbeid i LP gruppene vil føre til at man blir oppmerksom på disse faktorene og setter inn tiltak for å redusere den negative påvirkningen de har.  Man vil da som regel oppnå bedre resultater enn om man fokuserer på elevens “latskap”.