Du bør lese Thomas Nordahl sin anmeldelse av boken “Visible Learning” i Bedre skole nr. 4. 2010, enten fordi du ikke prioriterer tid til å lese hele boken eller som en repetisjon.

Tittelen på John Hatties bok er fantastisk. “Visible Learning”. Den beskriver en form for tilnærming til undervisning, sier Nordahl.

Det handler om at læreren må kunne se læring gjennom øynene til eleven og på den måten gjøre undervisningen og læring godt synlig for eleven selv”, sier han.

Nordahl trekker fram de faktorer som gjennom Hatties analyse viser å ha effekt på elevenes læring. Han viser også til hva som har liten eller ingen effekt på læring, i følge Hatties analyser.

Generelt sier Hattie at læreren og lærerens interaksjon med elevene har den største effekt på læringen i skolen.

Mer detaljert refereres det til blant annet:

  • Elevens selvevaluering (evnen til å bedømme egne prestasjoner)
  • Anvendelse av Piaget sine stadieprinsipper i undervisningen (læreren må vite hvordan eleven tenker og velger oppgaver)
  • Formativ evaluering
  • Lærerens ledelse

Hva ser ut til, i følge Hattie, å ha liten effekt på elevenes læring? Her refereres det blant annet til:

  • Organisering, som nivådifferensiering
  • Aldersblanding
  • Baseskoler
  • Tolærersystem
  • Individualisert undervisning
  • Redusert klasse