Kristiansand kommune har implementert LP-modellen i 13 skoler. I høst satte man i gang et pilotprosjekt i forbindelse med henvisninger til PPT fra LP-skoler. Det har blitt utarbeidet et skjema til bruk for skolene når de henviser elever. I dette skjemaet skal man kort formulere svar på noen problemstillinger som er relevante for saken – sett i et LP-perspektiv. Spørsmålene handler om:

  • hvordan man formulerer utfordringen som skolen har i saken
  • hvilke kontekstuelle forhold som kan ha betydning
  • hvordan situasjonen ser ut fra elevens side
  • hva er beskyttelses- og risikofaktorer
  • hvilke faktorer som opprettholder problemet
  • hvilke tiltak som er forsøkt
  • om tiltakene er gjennomført som planlagt
  • hvilke resultat som dette har gitt
  • hva er den konkrete bestillingen til PPT
  • hva som er det realistiske målet for tiltakene

Hensikten med å gi skolene dette verktøyet er å sikre at kunnskapen som utvikles i LP arbeidet også tas med inn i arbeidet med de elevene som man søker hjelp hos PPT med. For nærmere informasjon om dette kan PP-tjenesten i  Kristiansand kontaktes: 

Øivind Jacobsen: oivind.jacobsen@kristiansand.kommune.no