Gruppelederne i LP- gruppene har en viktig funksjon og gjør en flott jobb! De føler ofte et stort ansvar for arbeidet, fremdriften i saker, valg av saker, lojalitet  og kommunikasjon i gruppa osv. På en samling med gruppeledere fra tre LP-skoler diskuterte vi deres erfaringer og hva de mente var suksesskriterier for godt arbeid i gruppene. Dette var noen av punktene som kom fram:

 •   Kjøreregler i gruppa (case skal være klart fra veisøker, starte og avslutte til riktig tid, alle skal være aktive)
 •  Delegere oppgaver (tidtaker, referent, observatørrolle, møteleder)
 •  Å være lyttende
 •  Skape forventninger om at alle er viktige i gruppa, alle kan bidra positivt
 •  Resultatorientert
 •  Avsatt tid til jobben som gruppeleder (30-60 min)
 •  God opplæring av hva som forventes av en gruppeleder- ha tydelige forventinger til rollen
 •  ”Gløde” for LP i flere sammenhenger (på team, møter, skolen), vise motivasjon- prøve å motivere de andre   gruppelederne
 •  Være forberedt, både praktisk og i ”hodet”, gjøre avtaler med PPT, minne de andre på case osv.
 •  Skape trygghet slik at alle kan føle at de kan komme med innspill.
 •  Samarbeid med skolens ledelse og koordinator ”ha noen å spille med”
 •  Skape struktur
 •  Godt samarbeid med arbeidsgruppa
 •  Gjøre klart for gruppemedlemmene at alle skal respektere hverandres tid – turtaking.
 •  Må kunne modellen godt
 •  Etterspørre tiltak og evaluering.
 •  Sette av tid på slutten av møtet til oppsummering og metakommunikasjon.