Mange lærere starter i disse dager med sine første LP-møter. En god start på LP arbeidet kan være å gå igjennom forelesningene fra opplæringsdagene og se om det er begreper eller utsagn man er usikre på eller uenige om. Det er viktig at gruppa har en felles forståelse av prinsippene i LP-modellen, og er enige om hva de skal legge vekt på i arbeidet.  Det kan være nyttig å avklare hva man legger i de tre perspektivene: aktør, kontekst og individ,  eller diskutere hvordan en skal forstå systemteoretisk tenkning i klasserommet. En avklaring av eventuelle uenigheter og misforståelser vil være positivt for det videre arbeidet.

Det er samtidig viktig å komme raskt igang med saker, så man bør også i løpet av det første møtet avklare hvem som skal forberede en sak til neste gang. Et råd er å ikke gape for høyt i starten, men å velge en sak som man har stor sannsynlighet for å lykkes med. Positive erfaringer skaper motivasjon for videre arbeid og er et godt grunnlag for å lære hvordan man bruker analysemodellen.

Lykke til!