Dette var tittelen på årets landskonferanse for PP-tjenesten. Kunnskapsminister Kristin Halvorsens åpningsforedrag hadde tittelen Forventninger til PPT – oppfølging av Meld.St. 18 Læring og fellesskap. Ministeren var klar på at det er behov for å styrke PPT. Tjenesten lever i et krysspress mellom forventninger til systemrettet arbeid og overholdelse av krav til saksbehandlingstid i enkeltsaker. Det forebyggende arbeidet som PPT bidrar med er på mange måter usynlig, men regninga for å ikke gjøre slikt arbeid får vi i den andre enden. Halvorsen oppsummerte fire forventninger til PPT: 1) tilgjengelighet 2)forebyggende arbeid – tett på 3) bidra til tidlig innsats (krever fornyet opplæring i PPT og gode rutiner i kommunen) 4) bygge robust fagmiljø (krever samarbeid mellom små kommuner). Nærmere avklaring av hva som ligger i disse forventningene er ikke presisert, så her må nok PPT selv i samarbeid med skoleeier og skoleledere finne fram til arbeidsmåter og kvalitetskriterier.

Kommunalsjef Lasse Arntsen fra Malvik kommune innledet til en paneldebatt. Hva blir PPT målt på i dag? Og hva bør PPT bli målt på? Arntsen startet med mandatet som ligger i Opplæringsloven§ 5 – 6: 1) Hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling – en sekundærrolle i forhold til 2) Sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering. Krysspresset handler om at ulike interessegrupper har ulikt fokus i forventningene til PPT. Dette ble bekreftet i paneldebatten hvor innlederne inntok ulike fokus avhengig av sin posisjon.

Ingrid Fylling fra Universitetet i Nordland var skuffet over at St.meld. 18 er fri for samlede tanker om hva PPT skal være. Hun pekte på unnfallenhet i forhold til å ta fatt i viktige områder. Mangelen på klare føringen mente hun henger sammen med 1) KS fungerer som en buffer mot statlig inngripen, og 2) PPT har vært usynliggjort de siste 10 år på statlig og politisk nivå. I St.meld. 18 savner Fylling en klar dimensjonering i forhold til kritisk størrelse, og et krav til kompetansenivå og kompetanseprofil for ansatte. Som følge av manglende statlige føringer vil den videre utviklingen i stor grad måtte initieres lokalt – eventuelt regionalt.

Du finner program og lysark fra konferansen her. Les mer om et FoU-prosjekt som ble presentert på konferansen: Hvorfor øker bruken av spesialundervisning i grunnopplæringen?