I Danmark er det gjennomført et pilotprosjekt  i 12 kommuner som involverer ca 150 dagtilbud som arbeider med LP-modellen. Den 27. februar ble det arrangert en konferanse i København hvor resultatene fra den første kartleggingen forelå. Resultatene er beskrevet i en rapport utgitt på Dafolo forlag: «Kvalitet i dagtilbuddet – set med børneøjne. En kortlægning af pilotproosjektet: LP-modellen i de kommunale dagtilbud.»  Rapporten er ingen evaluering av bruken av LP-modelen i dagtilbudene, men en kartlegging av barnas trivsel og deres forhold til de voksne, samt av innhold og aktiviteter i dagtilbudene.

Rapporten konkluderer med at mye fungerer bra i danske barnehager, men noen viktige funn peker på områder som bør videreutvikles. Barnehagene ser ut til å passe bedre for jenter enn for gutter. Guttene vurderer deres relasjoner og trivsel klart lavere enn jentene gjør. De voksne i barnehagen bekrefter dette;  jentene vurderes mer positivt enn guttene både sosialt, kognitivt og ferdighetsmessig. Barn som mottar ekstra ressurser ser også ut til å trives dårligere enn gjennomsnittet. Barnehagene takler ikke disse barna like godt som andre barn. Forskerne konkluderer med at det er behov for videre forskning om barnehager, basert på et større datamateriale. De konkluderer også med at det er behov for ressurser til utdanning og etterutdanning av personale, slik at de kan arbeide pedagogisk reflektert i forhold til det enkelte barn og bidra til kvalitetsutvikling i barnehagene.

SePu, Høgskolen i Hedmark, har bearbeidet kartleggingsmateriellet som er brukt i den danske undersøkelsen til norske forhold, og er i gang med et lignende prosjekt i 3 kommuner i Hedmark.

Lillegården kompetansesenter vurderer også å starte arbeid med å tilpasse og prøve ut LP-modellen i barnehager. 5 kommuner som har erfaring med LP-modellen i grunnskoler er kontaktet for et mulig samarbeid fra høsten 2012.