Lederen for PPT og barnevern i Tinn kommune, Jan Skov Våer, har skrevet denne bloggen om utvikling av traumebevisste lærere, som han synes passer godt inn i LP-arbeid:

Som LP-veileder i Tinn kommune har jeg det siste året hatt denne modellen ganske langt fremme i bevisstheten i de forskjellige settinger jeg deltar i. I mitt arbeide på barnevernetjensten, bl.a. med etablering av et bofellesskap for enslige mindreårige, er jeg kommet i kontakt med Regionalt ressurssenter om Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging. De har fokus på traumebevisst omsorg og har igjennom den kontakt vi har hatt med dem lært oss på bofellesskapet, barneverntjenesten og PPT i Tinn kommune om dette. Hjemmesiden viser mer om dette.

Pointen i forhold til LP og dette blogginnlegg er at de måter man tenker om barn på hos RVTS og i traumebevisst omsorg er, etter min mening, veldig i tråd med tanker man må ha for at løse problemer med LP-modellen. På hjemmesiden til RVTS står det:

Vårt mål er traumebevisste lærere som ser ytre uforståelig atferd som uttrykk for indre smerte og møter barnet ut fra det.

Vår drøm er en traumebevisst skole der krenkede barn og unge kjenner seg verdsatt og forstått.

Derfor en henvisning til det arbeide som gjøres i Kristiansand fra RVTS med håp om at Lillegården og LP’ere kan bruke dette inn i LP-modellen. Det er en tilnærming til barn som er basert på hjerneforskning og utviklingspsykologi. Man ønsker et skifte av fokus fra ”hva har du?” til ”hvordan har du det?”. De tre pilarer i god omsorg er: Trygghet, relasjon og følelsesregulering. Verken skifte av fokus eller de tre nevnte pilarer er fremmed for en LP-tankegang med fokus på relasjoner og aktører. Derfor se litt på det som er skrevet og henvist til på RVTS sine sider og ta det med inn i LP-gruppene.

Jan Skov Våer