En lærergruppeleder fortalte om en sak de hadde hatt i lærergruppa som omhandlet dårlig klassemiljø. I informasjonsrunden ble det klart at det var flere spørsmål knyttet til kommunikasjonsmønster og samvær i klassen, som læreren ikke kunne svare på.

Spørsmål fra lærergruppa og lærerens egen refleksjon over tid, gav henne og kollegaene en overbevisning om at hun måtte få et innblikk i det sosiale spillet som var etablert i klassen. En lærer stilte spørsmålet; Kan det være snakk om skjult mobbing?

Et tiltak for å få tak i informasjonen som hun manglet, var å observere elevenes kommunikasjons- og samværsmønster.

En lærer tipset om mobbeverktøyet Innblikk (pdf). Dette er et verktøy som er utviklet til å oppdage skjult mobbing.

Gjennom observasjon og samtaler gjennomført på en kvalitativt god og systematisk måte, kan læreren få innblikk i klassens kompliserte samspill.

Verktøyet kan være til hjelp for å få kunnskap om:

  • Positiv kommunikasjon mellom elever
  • Negativ kommunikasjon mellom elever
  • Positive og negative handlinger som gjøres mot andre
  • Vennestruktur i klassen/gruppen
  • Makt/popularitet i klassen/gruppen

Verktøyet er utviklet av Tove Flack ved Læringsmiljøsenteret.

Nina Grini