Det reises av og til spørsmål om programmer og modeller som implementeres har ønsket effekt. Det neste spørsmålet som da melder seg er: Hva er alternativet? Enkelt oppsummert så kan vi konkludere med at et utviklingsarbeid må ha et definert innhold, beskrevne arbeidsmåter og en hensiktsmessig organisering. Når dette er på plass er det kanskje ikke avgjørende om en kaller dette for program, modell eller utviklingsarbeid. Viktigere er det å dokumentere at arbeidet har en solid forankring i relevant forskning og gode erfaringer.

LP-modellen søker å speile den forskning og de erfaringer som skaper et godt læringsmiljø der elever profitterer mht faglig og sosial læring.

Nedenfor skisseres noen av hovedpunktene til Fullan og Hargraves:

M. Fullan:

SIMPLEXITY

Identifying a small number of core factors  that must be included in your focus. This is: The simple part.

Realize: The problem is how to make them gel—the chemistry of getting them to play out among individuals and groups. This is:  The complex part.

Whole System Reform: Making the entire system the focus—all schools, all students—in clusters, regions, states, and countries.

FULLAN/HARGRAVES

«People are motivated by good ideas tied to action;

They are energized even more by pursuing action with others. They are spurred on still further by learning from their mistakes

They are ultimately propelled by actions that make an impact—what we call ‘moral imperative realized.

 

De skoler som har arbeidet med LP-modellen over tid vil gjenkjenne at det er disse prinsippene som søkes implementert:

Analysemodellen gir hjelp til presise problemformuleringer, målrettet arbeid og et avgrenset fokus. LP-gruppene er organisert på tvers av trinn og team slik at en utvikler felles arbeidsmåter og utvikler en felles kultur. Utviklingsarbeidet stimuleres ytterligere gjennom nettverk der flere skoler deler erfaringer der det også oppstår erfaringslæring.

Systematiske analyser omsettes til forbedret pedagogisk praksis i det enkelte klasserom. Dette forbedringsarbeidet tar utgangspunkt i læreres opplevde utfordringer og blir farget av den enkelte lærers forutsetninger. Samtidig gjøres justeringene på bakgrunn av konstruktive innspill fra kollegaer og PPT.

Arbeidsmåten åpner slik for at det pedagogiske arbeidet knyttes opp mot skolens verdier og den enkeltes etiske refleksjoner.

Slik sett er LP-modellen ikke et instrumentelt redskap, men en hensiktsmessig måte for skoler som ønsker å skape og videreutvikle et godt læringsmiljø.

Erik Nordgreen – seniorrådgiver
Prosjektleder for LP-modellen