Fremtidensskole_forside_kap_1-135x135Dette er tittelen på NOU 2014: 7. Det kunne like gjerne vært tittelen på en fagdag i LP-sammenheng. De skriver at kunnskapsgrunnlaget for hva som bidrar til elevenes læring, er robust. De sier også at denne kunnskapen har stor betydning for hvordan skolene tilrettelegger for læring.

Utredningen oppsummerer de sentrale forutsetningene for god læring slik:

Forskning viser at det fremmer læring at:

  • elevene deltar aktivt i og forstår læringsprosesser
  • elevene deltar i kommunikasjon og samarbeid
  • elevene får utvikle dybdeforståelse og får hjelp til å forstå sammenhenger
  • elevene får utfordringer som gjør at de må strekke seg
  • undervisningen er tilpasset elevenes ulike forkunnskaper og erfaringer
  • elever og lærere er orientert mot mål og progresjon i læringen
  • læringsmiljøet tar hensyn til elevenes relasjoner, motivasjon og følelser

Utvalget (Ludvigsen-utvalget) som har ansvaret for utredningen har et bredt kompetansebegrep som integrerer både de kognitive, de sosiale og de emosjonelle sidene ved læring. Kapittel 3 omhandler Elevens Læring og anbefales!

Arbeid med læringsmiljø (L) innebærer blant annet arbeid med relasjoner, sosial kompetanse, samarbeid emosjoner og tilpasset opplæring. Pedagogisk analyse (P) innebærer et samarbeid mellom lærere for å utforske hverandres praksis slik at tiltakene som settes i gang i klasser, er godt begrunnet både i forskning og erfaring.

Hanne Jahnsen