statped-logoPP-tjenesten har Statped som et godt kompetansemiljø å henvende seg til i spesialpedagogiske problemstillinger på individnivå. Det er en bra støtte i et viktig arbeid.  Samtidig er PP-tjenesten pålagt å arbeide systemrettet i skolen. I LP-modellen har vi erfart at når PP-tjenesten deltar som en medspiller og engasjert aktør i implementeringsfasen med strategien, er det verdifulle relasjoner som oppstår mellom skole og PPT. Relasjoner som kanskje ikke har fått anledning til å utvikles i  sakkyndighetsarbeidet og det individrettede arbeidet som PPT har ansvaret for. Kunnskap om læringsmiljø deles og utvikles mellom fagfolkene fra PPT og fagfolkene i skolen.

Analysearbeidet som gjøres i lærergruppene i LP-modellen må hele tiden øves på, og PP-rådgiveren i en slik gruppe har rollen med å holde refleksjonen og analysen i gang. Veiledningsmøter med PP-tjenesten blir viktig.

Når analysemodellen hjelper til med å rette blikket mot hele klassen og hele skolen, blir veilederen fra PPT en som kan holde fast på dette perspektivet, hun har ikke den inngående kjennskapen til livet i klassen og de enkelte elevene. Systemrettet arbeid betyr at læreren forstår, og vet,  at hun ikke er alene i læringsarbeidet. Systemteori, systemarbeid, å tenke systematisk innebærer at det kreves øvelse i å tenke på seg selv som en bit av en større helhet rundt elevene.

PP-tjenesten er i alle kommuner eller er organisert i interkommunale kontor. Statpeds direktør, Tone Mørk, sier i et innspill  i Kommunal Rapport hvordan Statped ønsker å arbeide 

En nasjonal organisering betyr også at sårbare fagmiljøer kan arbeide mer strukturert med hele landet, og at fagmiljøer på tvers av regiongrenser kan spille mer på hverandre i det daglige arbeidet. Det øker muligheten for kommunene til å få kvalitativt gode tjenester.

Sammen med Statpeds kompetanse og bistand  innen relativt smale og komplekse spesialpedagogiske fagområder  kan PPT i nærmiljøet også spille en sentral rolle med å utvikle gode læringsmiljø for alle – slik de gjør i LP-modellen, og her blir nettverk et viktig stikkord for  en videre utvikling. På programmet for  den nasjonale konferansen for PP-ledere i oktober som Statped arrangerer i tilknytning til etter- og videreutdanningsprogrammet SEVU, vil dette bli vektlagt, og det skal etableres regionele nettverk for PPT i hele landet. 

 

Kirsti Tveitereid